Ningikendaamin gizhiwendaagozim. Giishpin gegoo andawendaman ge-izhi-wiiji’igooyan o’omaa bi-izhi-giigidon Hope for Wellness Help Line omaa 1-855-242-3310 24/7 ayaa wiiji’idiwin. Gakina inwewinan aabadadoon Cree, Eshkiimeg, Anishinaabemowin, Wemitigoozhimowin, Zhaaganaashiimowin.

Ge-onjised Zhooniyaa

Zhaaganaashii ogimaa gii-aanjitakokii ji-dazhindang aashenindiwin o’owe onji-anishinaabeg— niwii-kagwe-minochigemin— mii go bijiinag ani-oshki-maajiseg gwayakowichigewinan aazha aanind gii-naanaa’ichige’aawag.

Mii o’apii 2009, endaso-giizhig gikinoo’amawaaganag mii o’apii gaa-dangishkigewaad ji-minochigewindwaa gaa-gii-izhi-maazhidoodawindwaa gemaa gaye ji-miinindwaa zhooniyaan. Miiwan onowe gaa-andodamaagewaad $1.47 Bezhigominag, $200 milyan minik gii-ozhichichigaazo ji-miinindwaa gaa-gii-maazhindoodawindwaa gaye odiniwemaaganiwaa’. MDSSC oga-gaganoonaawaa’ gaa-gii-zhaabwiiwaad ganabaj igo 120,000 dashiwag.

Da-bizindawaawaag gaa-gii-maazhidoodawindwaa—MDSSC’s Board, miiwag ogowe ge-wiiji’aawaad gaa-gii-maazhindawindwaa gaye ezhi-iniwendiwaad.

0
Indian Day Schools
0
Students attended
$ 0 M
McLean Legacy Fund

Miiwag ogowe ge-dazhiikamowaad

MDSSCLF gaa-gii-maazhidoodawindwaa da-wiijitwaawag. Nisiwag o’apii maagizhaa naagaj da-niizhwaachiwag. Miiwag ogowe:
Elder Claudette Commanda

Photo Credit: Indspire

Getaadizid Claudette Commanda

Mii awe gekendaasod anishinaabechigewinan.
Chief Roger Augustine

Ogimaakaan Roger Augustine

AFN Gichi-ogimaakaan New Brunswick gaye Prince Edward Island, ogikendaanan izhichigewinan ge-izhi-minoseg gegoo.

James “Jim” Igloliorte

James “Jim” Igloliorte

Labrador mii awe bezhigogd eshkiime dibaakonigewinini,  mii o’apii 1999 gaa-pagakinaagwadinik ezhi-minochiged, miiwan onowe Anishinaabeg odibaakonigewiniimiwaan.

“I know you may not know some of the damages that have happened, and for me, I forgive you for that, because for me without forgiveness things stay the same.”

— Garry McLean, Lead plaintiff in Indian Day School class action lawsuit

Garry McLean

Mii omaa gaa-onjised zhooniyaa wa’awe Garry Mclean. Getaadizid McLean onjii Lake Manitoba First Nation mii wa’awe waakonijigetamawaad 200,000 gaa-gii-shaabwiiwaad MDSSC inaakonigewin. Aanawi aazha gii-aandakii bimosemagad gaa-gii-maajitood.

Getaadizii McLean niibiwa anokiiwinan ogii-pimiwidoonan. Enigok ogii-anokaadan odanokiiwinan. Zhooniyaa ge-onjised geyaabi bimosemagat o’apii.

Gaa-inakamigak endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin

Ganabaj igo owe minik 200,000 gii-izhi-wiikobinaawag ji-izhaawaad endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin. Omaa miziwe gidakiiminaang gii-onji-wiikobinaawag 1800 biinish igo 2000. Gaawiin awiya ogii-waabandanziin enakamigak endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin, gii-makamaawag odiniwewiniwaa gaye ezhi-anishinaabewiwaad.

Aanawi go Zhaaganaashii ogimaa ogii-gikendaan enikamigak geyaabi o’apii wiisagishkaagemagad.

MDSSC gaye ogimaakaanag gaye endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin da-gagwejimaawag izhi-andone’igewag ge-izhi-minochigewaad debwewin.

FAQs

Gagwe-minochigemin gaa-izhi-maazhidoodawindwaa endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin, 200 milyan minik gii-miinaawag ji-aabaji’aawaad wii-kagwe-minochigewaad omaa izhichigewiniwaan. Gaa-dibendaasod gaaditaadizid Claudetee Commanda, owiidanokiimaa’ gichi ogimaakaana’ Roger Augustine gaye James Igloliorte gechi-gikendaasod. Nawaj omaa geyaabi gidaa-onji’agimaag ogowe MDSSC here mii omaa ge-onji-gikendaman a’aw zhooniyaa here.

Aanawi aazha aabiding gii-kagwe-diba’ige’aawag, mii awe nitam gaa-maajitood ji-aabadizid zhooniyaa, a’aw Getaadizid Garry McLean (Deloitte Canana onaanaagajitoon) bebakaaniziwag ogowe. MDSSC gaawiin gegoo ogii-gikendanziin enakamigak iwidi, gaawiin gegoo imaa obaabaamiziwiniwaa ayaasinoon.

Niinawind dash wiin ningagwe-wiiji’aanaanig gaa-gii-mazhindoodawindwaa owe ge-onjised Zhooniyaa, da-wiijitwaawag gaye ji-mookinaadeg anishinaabemowin, gaye anishinaabewitwaawinan, aabadak debwewin.

Gaawiin. Endaso-giizhig gikinoo’amaadiwin ogowe abinoojiinyag endaso-naagosh gii-pi-giiwewag endaawaad. Gaawiin owe aawizinoon gaa-gi-makanding abinoojiinyag TRC gaye Residential Schools Settlement Agreement mii awe apii 2006. Aanawi geget gii-onjii’aawag ji-anishinaabemowaad gaye odizhitwaawiniwaan.

Gii-inaakonigaade da-wiijitwaawag gaye ji-mookinaadeg anishinaabemowin, gaye anishinaabewitwaawinan, aabadak debwewin. Nitam ge-izhichigeyaang da-gaganoonaawag gaa-shaabwiiwaad gaye odiniwemaaganiwaa’. Da-naagwadoon imaa aazhawaabii’iganing ge-onji-gaganoonidiyang. Ogowe gaa-ayaasigwaa aazhawaatebii’igan da-ozhibii’amawaawag ge-onji-gaganoonindwaa.

Apii dash gii-kiizhiitaayaang da-naagwad ge-onji-gaa-gii-shaabwiiwaad gaye odiniwemaaganiwaa’. Gidaa-wiindamaagem aaniin nake’ii ge-izhichigeyaang ji-minochigeyigooyeg.

Gidaa-aazhawaatebii’amawinaan.

Ninga-minwendaamin ji-nakwetamaang giga-gagwedwewiniwaan ge-onjised zhooniyaa, owe noongom gaa-maadamokaadamaang.

Owe apii gii-dagwaagid 2019, mii owe apii gaa-maajitaayaang anokaadamaang MDSSC gaye ge-onjised zhooniyaa, weweni da-waabanjigaade ge-inaabadizid a’a zhooniyaa gaye ge-onji-diba’igaadeg gegoo maazhiseg. Aanawi owe gii-ayaamagak Goobi aakoziwin wewiib ningii-maawanjichigemin Zhaaganaashii ogimaa ji-azhe-debinaasig zhooniyaa, gaa-anokaadamowaad gaye ogowe wegimaakandamowaad gaa-gii-onaakonindwaa ge-niigaanishkamowaad anokiiwin, ninjiikendaamin gii-dibaajimoyaang owe apii wiipa.

Elder Claudette Commanda

Photo Credit: Indspire

ELDER CLAUDETTE COMMANDA

Professor Claudette Commanda is an Algonquin Anishinabe from Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation who has dedicated the last 35 years to promoting First Nations people, history, culture, and rights. At the University of Ottawa, she is the former chair of the Indigenous Education Council and a professor for the Institute of Women’s Studies; Faculties of Education and Law; and the Aboriginal Studies Program. She is also the Special Advisor on Reconciliation for the Dean, Faculty of Law.

In 2017, Claudette was the first Elder-in-Residence for the Faculty of Law, University of Ottawa, and the first person of a First Nation heritage appointed to the University’s Board of Governors. In March 2020, Claudette received the 2020 INDSPIRE Award for Culture, Heritage and Spirituality.

She was inducted into the Common Law Honour Society, serving two terms on the Board of Governors for the First Nations University of Canada and three terms on the Kitigan Zibi band council, and she is CEO of the First Nations Confederacy of Cultural Education Centres. Claudette is a proud mother of four and grandmother of ten.

Chief Roger Augustine

CHIEF ROGER AUGUSTINE

Roger Augustine, a Mi’kmaq from New Brunswick, has been involved in Aboriginal and Canadian leadership for over 40 years, promoting collaboration, mutual respect, peace and friendship.

Mr. Augustine was Chief of Eel Ground First Nation from 1980 to 1996. As a community leader, his numerous accomplishments include signing the historic 1981 Declaration of Aboriginal and Treaty Rights, and negotiating a $90 million partnership for eight New Brunswick First Nations communities in 1995. One of his greatest achievements is addressing addiction in his community through a curriculum for Eel Ground Federal School, receiving awards as Chairman of the National Drug and Alcohol Advisory Board.

He remains Chairman of the Rising Sun Treatment Centre at Eel Ground, and is Chairman for the Center of Indigenous Environmental Resources, a Commissioner for Indian Land Claims, an Assurance Group Member of Mining, Minerals and Sustainable Development, and a member of the Indigenous Advisory Council with BMO.

Chief Augustine has received national recognition for his lifetime of service and leadership, including the Queen Elizabeth II’s Golden Jubilee Medal (2002), the National Achievement Medal from Société Nationale de lè Acadie (2018), and the Queen’s Meritorious Service Medal (2020).

James “Jim” Igloliorte

JAMES “JIM” IGLOLIORTE

James Igloliorte of Hopedale, Labrador is a retired Provincial Court judge. He and his wife, Linda Carter, started their careers as teachers on the West Coast of Newfoundland. Later, he was appointed as a lay magistrate, and, after completing law school, Dr. Igloliorte became Labrador’s circuit judge, a position he held for most of his career. He was a 1999 National Aboriginal Achievement Award recipient in Law and Justice, and retired from the bench in 2004.

A former Commissioner with the Royal Commission on Renewing and Strengthening Our Place in Canada, Dr. Igloliorte was also Newfoundland and Labrador’s Child and Youth Advocate and Commissioner of the Qikiqtani Truth Commission in Nunavut. Judge Igloliorte is currently serving as Chief Commissioner of the the Inquiry into the Treatment, Experiences, and Outcomes of Innu in the Child Protection System and the Inquiry into Ground Search and Rescue for Lost and Missing Persons in Newfoundland and Labrador. He is also a Reconciliation Officer of the Sixties Scoop Settlement Agreement.

James Igloliorte and his wife live in St. John’s, Newfoundland. They have four children and five grandchildren.

 

Garry McLean Zhoongi-ghabowi ininah

GARRY MCLEAN

Garry McLean (Zhoongi-ghabowi ininah, “Standing Strong Man”) of the Bear Clan was born and raised in Dog Creek Lake Manitoba First Nation, where he lived with his parents and seven siblings. His nickname, “Sunny Boy”, came from his love for waking up early and a cereal he’d beg his grandfather to buy. Despite both parents attending residential school, their connection to language and culture remained strong; Garry spoke Saulteaux Ojibway all his life.

Garry was just six or seven when he began attending the Dog Creek Day School. Shortly after the morning bell rang, he would get the strap for not saying ‘good morning’ in English. Despite the darker times he endured in his youth, Garry shared his gifts of joy and positivity, believing change and growth first begins within. “You’ve gotta,” he’d say. “Ask and have faith that support and guidance will meet you on your path.”

A strong advocate for Treaty rights, Garry was devoted to the interests and well-being of First Nations people, serving as political advisor to three Manitoba Grand Chiefs. He never tired of volunteering his time and talents, and was lead plaintiff in a multi-billion-dollar lawsuit against the federal government for Indian Day Schools. An Indigenous leader and mentor of many abilities, he was also an elected councilor, general manager, director, salesman, and co-published the Indigenous newspaper, Weetamah.

Garry was married and has a daughter and granddaughter. Despite his many professional successes, some of his favourite roles were those of Father, Papa, Uncle, Brother, and friend.

“My life is bigger than I am” is the simple quote taped above the mirror in Garry’s bathroom, serving as a regular reminder of what’s possible.